SCIENCE SLAM 2023

Anna & Jonathan Hanf

Kerstin Lebahn & Carsten Tautorat

Kathalina-Viktoria Raabe

Tommy Ender & Vicky Shettigondahalli Ekanthalu

Vincenz Crone

NDR1 Radio MV - Kulturjournal

SCIENCE SLAM 2022

SCIENCE SLAM 2021

SCIENCE SLAM 2019

SCIENCE SLAM 2018

POSTER SLAM 2017